30.09.2009

Omítky Profi Faradayus – účinná ochrana proti ELEKTROSMOGU

 

Co je to elektrosmog? Není ho vidět, není ho slyšet, není ho cítit… A přesto se stal součástí prostředí, ve kterém žijeme a plíživě začal ovlivňovat nejen naše chování, ale také naše zdraví.

Vedle klasického smogu, kterým se již běžně označuje chemicky znečištěné ovzduší, známe také další prozatím dosti podceňované, ale stejně škodlivé druhy smogu. Patří k nim akustický smog, světelný smog a také, v poslední době často diskutovaný  elektrosmog.

Faradayus draty

 

Pod pojmem „elektrosmog“ se obecně rozumí veškerá elektromagnetická pole, která vyzařují různá technická zařízení pod napětím. V závislosti na frekvenci lze elektrosmog rozdělit na vysokofrekvenční (0,1 GHz – 100 GHz) a na nízkofrekvenční (< 0,1 GHz). Tato elektromagnetická pole působí obecně na své okolí a mohou  i z venkovního prostředí pronikat do našich obydlí.Zdroje elektrosmogu z vnějšího prostředí můžeme jen stěží ovlivnit. Patří k nim vedení vysokého napětí, podzemní kabely,trafostanice, elektrická železniční zařízení, vysílače mobilních sítí, radiovysílače, televizní vysílače a podobně.

Panelk s antenou

EVA Faradayus

Naproti tomu vnitřní zdroje elektrosmogu jsou zařízení, která si často sami pořizujeme a umísťujeme je ve své bezprostřední blízkosti. Jde o veškeré elektrické přístroje v domácnosti, jako např. mikrovlnná trouba, televizor, počítač, bezdrátový a mobilní telefon, WLAN, Bluetooth a jiné.A jaká nebezpečí se ukrývají za všemi těmi sloupy vysokého napětí, mobily, počítači, televizory apod.?Dopad elektrosmogu na lidský organismus se postupně stává předmětem národních a mezinárodních výzkumů. Mnohé studie již potvrdily možný negativní vliv elektrosmogu na lidské zdraví. Někteří vědci dokonce varují, že nadměrné a dlouhodobé působení elektrosmogu může mít za následek snížení tvorby hormonu melatoninu, vznik nádorového bujení nebo leukémie u dětí. Dalšími sledovanými projevy je také oslabení imunitního systému, narušení biorytmu, poruchy spánku nebo zhoršení paměti a schopnosti koncentrace.Prostředí bez elktrosmogu, ve kterém se lidé vyvíjeli milíony let, se počátkem 19. století začalo výrazně měnit. S rozvojem techniky navíc množství a intenzita elektrosmogu neustále vzrůstá. V dnešní době se již většina z nás přímo obklopuje různými zdroji elektrosmogu (mobilní a bezdrátové telefony, TV v každém pokoji, atd.). Težko se však dovedeme představit, že bychom se těchto vymožeností moderní doby dokázali zbavit.Dá se tedy před elektrosmogem vůbec někde ukrýt, A předevšim - existuje nějaká účinná ochrana?Ano, mohou to být naše domovy nebo aspoň jejich části. Konkrétně klidové zóny, ve kterých trávíme téměř třetinu svého života. Jde především o ložnice a dětské pokoje. tedy místa, kde dopřáváme našemu organismu odpočinek a prostor pro regeneraci. A právě v této oblasti nabízíé společnost PROFI am BAU CM jednoduché a účinné řešení na vytvoření takového prostředí, ve kterém si můžeme od lektrosmogu skutečně odpočinout.Ochranné systémy Profi Faradayus (omítky, stěrky, fasády a podlahy) nabízí lidem, kteří hledají způsob jak se chránit před účinky elektrosmogu rychlou a výhodnou ochranu.Systémy Profi Faradayus garantují odstiňující účinky jak proti nízkofrekvenčnímu elektrickému poli (např. elektrické rozvody v  domácnostech), tak i proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (např. mobilní vysílače, bezdrátové telefony atd.).Tyto účinky jsou snadno a průkazně měřitelné nejen v laboratorních podmínkách, ale přímo ve stavebních objektech. Při testovacích měřeních prof. Pauliho (profesor vysokofrekvenční, mikrovlnné a radarové techniky na Vojenské univerzitě v Mnichově) bylo díky ochranným omítkám Profi Faradayuszáření při frekvenci 2 000 MHz absorbováno z 99,99%.Měření výkonové hustoty elektromagnetického pole lze provádět např. pomocí přístroje SPECTRAN HF-2025 E. Jedná se o zařízení určené k měření vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. V praxi je obvykle důležité zjistit maximální hodnotu signálu v daném prostoru, která nejlépe vystihuje míru jeho zatížení elektromagnetickým polem. K tomu slouží tzv. metoda kývavého pohybu s využitím funkce HOLD. Tato funkce slouží k "zafixování" nejvyšší naměřené hodnoty na displeji. Tato metoda je též, v mnoha zemích uznána jako oficiální metoda měření. Účinky odstínění elektrosmogu byly prokázány měřením nejen v laboratorních podmínkách, ale přímo ve stavebních objektech.

men postlka

Pro veškeré vysílače, vč. mobilních, platí mezinárodně uznávané mezní limity zatížení elektromagnetickým polem, obsažené v různých platných normách pro ochranu osob před účinky elektromagnetických polí. České mezní limity jsou zhrnuty v současné době v platném vládním nařízení č. 480/2000 Sb., vycházecí z mezinárodní legislativi, na základě doporučení evropské komise ICNIRP a nahradilo původní národně platnou vyhlášku z r. 1994. U mobilních telefonů je dnes běžně sledovaným ukazatelem hodnota SAR - merný absorbovaný výkon [W.kg-1].Obecnou výhodou ochranných systémů Profi Faradayus je skutečnost, že pro aplikaci není nutný žádný zvláštní pracovní postup nebo speciální zaškolování pracovníků. Všechny produkty systému Profi Faradayus jsou stejně tak lehce zpracovatelné, jako ostatní produkty od společnosti PROFI am BAU CM.

Produkty Faradayus(1)

Profi Faradayus fasádní systém byl v uplynulých letech úspešnľ aplikován na mnoha objektech nejen v Rakousku, kde byl systém vyvinut, ale také i v české Republice. Z významnľjších referencí lze zmínit např. fasádu panelového domu na ul. Majakovského v Plzni. Na tomto objektu byl v rámci provádění zateplení fasády v roce 2009 použit systém Profi Faradayus. Celková výměra fasády činila přibližně 2 000 m2.

Panelk Majakovskho web

Před a po aplikaci systému faradayus byly v interiéru přístrojem SPECTRAN HF-2025 E zjištěny následující hodnoty výkonové hustoty vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, které jsou uvedeny v následující tabulce: Hodnoty výkonové hustoty v interiéru panelového domu v Plzni

Frekvence Výkonová hustota před realizací Výkonová hustota po realizaci
900 MHz 53 µW.m-2 0,9 µW.m-2
   1 800 MHz 22 µW.m-2 0,4 µW.m-2

 Společnost PROFI am BAU CM, jako renomovaný dodavatel omítkových a maltových směsí, dodává na český trh systémy Profi Faradayus, které nabízí řešení lidem hledajícím  dostupná opatření proti zátěži způsobované elektrosmogem. S nízkými náklady je docíleno odstiňujících účinků proti nízkofrekvenčnímu i vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli.

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.