08.04.2014

Zápis do Seznamu odborných dodavatelů

Nová zelená úsporám

 

Informace

o zápisu do Seznamu odborných dodavatelů programu „Nová zelená úsporám“

___________________________________________________________________________

Dne 13. 6. 2013 byla schválena Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu „Nová zelená úsporám“. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách programu  Kontakt.

V rámci tohoto programu je zaveden Seznam odborných dodavatelů (dále jen „SOD“), který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy (dále jen „dodavatel“), které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu.

 

Stručný přehled podmínek pro zápis do SOD:

 

  1. Žádný dodavatel nebude do SOD zapsán automaticky. O provedení zápisu je nutné požádat.
  2. Zápis do SOD je bezplatný.
  3. Dodavatel se do SOD zapisuje pro konkrétní druh výrobku daného výrobce, od kterého získal osvědčení o zaškolení. (V našem případě se jedná o Profi ETICS.)
  4. Dodavatel je povinen udržovat záznam v SOD aktuální.
  5. V případě prokázání hrubého porušení podmínek Programu je Fond oprávněn zápis daného dodavatele v SOD zrušit.
  6. Žádost o zápis do SOD nebo o provedení změny v zapsaných údajích podává dodavatel výhradně elektronicky prostřednictvím rozhraní dostupného na internetových stránkách Programu zde. Po elektronickém podání žádosti je dodavatel povinen doručit ve lhůtě 30 kalendářních dní žádost a podklady stanovené v bodě 8 (viz dále) v listinné podobě Fondu a to poštou nebo osobním podáním na podatelně Fondu na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ – SOD“.
  7. Údaje, které se zapisují do SOD:

a. identifikační údaje dodavatele,

b. kontaktní údaje,

c. kontaktní osoba,

d. regionální působnost (oblast, ve které dodavatel službu poskytuje),

e. okruh činnosti (nutno doložit, dodavatel se zapisuje pro konkrétní výrobky od konkrétního výrobce / s výjimkou tepelných izolací/) - v tomto případě se jedná o vnější tepelně izolační kompozitní systémy (Profi ETICS),

      8.   Pro zápis do SOD jsou požadovány následující dokumenty:

           a. Formulář žádosti o zápis dodavatele do SOD (elektronický formulář),

            1. Identifikační údaje dodavatele (název subjektu, právní forma, adresa sídla, IČ,DIČ);

            2. Kontaktní údaje (datová schránka, telefon, email, internetové stránky);

            3. Kontaktní osoba (jméno a příjmení, korespondenční adresa, telefon, email);

            4. Stručný popis společnosti;

            5. Čestná prohlášení (seznámení s podmínkami Programu, o zpracování osobních

                údajů, bezdlužnosti vůči ČR, insolvence, exekuce, že s ním není vedeno

                správní řízení za porušování zákonů týkajících se životního prostředí…);

            6. Zavedený systém managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000;

            7. Zavedený systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001;

            8. Zavedený systém EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

                 č. 1221/2009;

           b. Doklad o právní subjektivitě (např. výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze

               živnostenského rejstříku…), který není ke dni podání žádosti o zápis starší než 90

               kalendářních dní,

           c. Plná moc (pouze v případě, že kontaktní osoba není oprávněna jednat za výrobce

               samostatně),

           d. Výpis z rejstříku trestů osob oprávněných jednat jménem dodavatele, který

               není ke dni podání žádosti o zápis starší než 90 dní,

           e. Platné osvědčení o zaškolení nebo jiný doklad prokazující odbornou způsobilost,

           f. Platný certifikát systému managementu kvality (pouze pokud dodavatel

               deklaruje, že má systém zaveden),

           g. Platný certifikát systému environmentálního managementu (pouze pokud

               dodavatel deklaruje, že má systém zaveden),

           h. Platný certifikát EMAS (pouze pokud dodavatel deklaruje, že má systém

               zaveden),

           i. Další platné certifikáty a osvědčení (volitelné, např. osvědčení o členství v

              profesní organizaci).

 

Pro více informací a dotazy k seznamům SOD a SVT je v pracovní dny od 7:30 do 16:00 k dispozici přímá telefonní linka 800 260 500 nebo e-mailová adresa Kontakt.

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.