08. 04. 2014

Seznam odborných dodavatelů - Příloha k č. III

Nová zelená úsporám

 

Přílohač. III/2

SEZNAM ODBORNÝCH DODAVATELŮ

Článek 1

Definice a základní pravidla

 1. Seznam odborných dodavatelů (dále jen „SOD“) je seznam, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy (dále jen „dodavatel“), které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu. SOD je spravovaný Fondem.
 2. Účelem SOD je zajistit minimální standard kvality poskytovaných služeb ze strany dodavatelů zapojených do Programu a poskytnout potencionálnímu žadateli efektivní nástroj pro jejich vyhledání a porovnání.
 3. Údaje v rámci SOD jsou volně dostupné prostřednictvím elektronického rozhraní na internetových stránkách Programu.
 4. Žádný dodavatel nebude do SOD zapsán automaticky. O provedení zápisu je nutné požádat.
 5. Zápis do SOD je bezplatný.
 6. SOD je otevřený pro všechny dodavatele, kteří splňují předepsané podmínky Programu.
 7. Dodavatel musí dodržovat základní etická pravidla a zásady dobré praxe, které se vztahují k oboru jeho činnosti.
 8. Dodavatel se do SOD zapisuje pro konkrétní druh výrobku daného výrobce, od kterého získal osvědčení o zaškolení, s výjimkou segmentu tepelně izolačních materiálů, ve kterém bude zápis vázán pouze na typ tepelně izolačního materiálu.
 9. Fond je oprávněn kdykoliv v průběhu Programu změnit či stanovit nové požadavky pro zápis dodavatele do SOD, a to zejména ve vztahu ke změnám v právních předpisech. V případě takovéto změny může Fond požadovat splnění nových požadavků i u dodavatelů, kteří již byli do SOD zapsáni. Na doložení splnění aktualizovaných požadavků poskytne Fond dodavateli přiměřenou lhůtu. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k doložení splnění aktualizovaných požadavků, je Fond oprávněn zápis dodavatele v SOD zrušit.
 10. Dodavatel je povinen udržovat záznam v SOD aktuální. Dodavatel musí informovat Fond o každé změně parametrů zapsaných v SOD. Pokud je změna takového charakteru, že dodavatel po změně již nesplňuje podmínky pro zápis do SOD, je Fond oprávněn zápis v SOD zrušit.
 11. Za správnost deklarovaných údajů, které Fond zapisuje do SOD, odpovídá dodavatel.
 12. Fond provádí kontrolu všech žádostí o zápis do SOD. U vybraného vzorku dodavatelů zapsaných do SOD bude provedena detailní kontrola s důrazem na ověření správnosti deklarovaných údajů a splnění podmínek Programu. V rámci této kontroly si Fond vyhrazuje právo požadovat od dodavatele jakékoliv další relevantní podklady.
 13. V případě prokázání hrubého porušení podmínek Programu je Fond oprávněn zápis daného dodavatele v SOD zrušit.
 14. Všechna písemná i elektronická komunikace je směřována výhradně na kontaktní osobu, kterou dodavatel uvedl v žádosti o zápis do SOD.
 15. Zapsáním do SOD dodavatel souhlasí se zapojením do elektronického systému hodnocení a referencí příjemcem podpory. Systém hodnocení bude veřejně dostupný na internetových stránkách Programu a budou do něj moci přispívat pouze ti příjemci podpory, kteří v rámci některého z podpořených opatření skutečně využili služeb daného dodavatele. Dodavateli pak bude ponechána možnost se k zadanému hodnocení vyjádřit.

Specifické požadavky na dodavatele zajišťující měření průvzdušnosti obálky budov

 1. Žadatel o zápis do SOD v oblasti měření průvzdušnosti obálek budov musí prokázat alespoň dvouletou praxi, což doloží čestným prohlášením s výkazem provedených měření.
 2. Žadatel o zápis do SOD používá k měření výhradně zařízení určená k měření průvzdušnosti obálky budovy, tj. zařízení splňující požadavky ČSN EN 13 829 (např. zařízení typu blower door).
 3. Přesnost používaného zařízení pro měření tlakového rozdílu a objemového toku vzduchu musí být pravidelně ověřována s periodou 12 měsíců a kratší. Ověření je možné zajistit u akreditované osoby, výrobce zařízení nebo u společnosti, která toto ověření pro výrobce zajišťuje.

Článek 2

Žádosti a jejich administrace

Údaje, které se zapisují do SOD:

 1. identifikační údaje dodavatele,
 2. kontaktní údaje,
 3. kontaktní osoba,
 4. regionální působnost (oblast, ve které dodavatel službu poskytuje),
 5. okruh činnosti (nutno doložit, dodavatel se zapisuje pro konkrétní výrobky od konkrétního výrobce /s výjimkou tepelných izolací/),

        i. vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS),

        ii. tepelně izolační materiály,

        iii. výplně stavebních otvorů (okna / střešní okna / vchodové dveře / balkonové dveře),

        iv. kotle na biomasu,

        v. krbová kamna s teplovodním výměníkem a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem,

        vi. tepelná čerpadla,

        vii. plynové kondenzační kotle,

        viii. solární termické kolektory,

        ix. jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,

        x. měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test),

   6. další volitelné údaje (např. informace o pobočkách; členství v profesních organizacích,     certifikace /nutno doložit/).

Předložení žádosti a její administrace

 1. Žádost o zápis do SOD nebo o provedení změny v zapsaných údajích podává dodavatel výhradně elektronicky prostřednictvím rozhraní dostupného na internetových stránkách Programu. Po elektronickém podání žádosti je dodavatel povinen doručit ve lhůtě 30 kalendářních dní žádost a podklady stanovené v článku 3 v listinné podobě Fondu a to poštou nebo osobním podáním na podatelně Fondu na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ – SOD“.
 2. Kontrolu žádosti a souvisejících podkladů provádí Fond. V případě zjištění nedostatků vyzve Fond elektronicky dodavatele k jejich odstranění. Postup opravného podání je stejný jako při podání žádosti. Administrace žádosti bude pozastavena do doby doručení řádného doplnění.
 3. V případě, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do SOD, bude administrace žádosti ukončena, o čemž bude dodavatel vyrozuměn. Bude-li z tohoto důvodu ukončena administrace žádosti o provedení změny v zapsaných údajích, je Fond oprávněn zrušit původní zápis dodavatele v SOD.
 4. Žádosti jsou vyřizovány chronologicky dle data doručení listinných podkladů na Fond.
 5. Je-li žádost úplná, bez nedostatků a dodavatel splňuje podmínky Programu pro zápis, provede Fond zápis nebo změnu zapsaných údajů do SOD nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinných podkladů na Fond.
 6. Nedoručí-li dodavatel Fondu žádost včetně souvisejících podkladů v listinné podobě nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uskutečnění elektronického podání žádosti nebo neodstraní-li dodavatel nedostatky, k jejichž odstranění byl Fondem vyzván prostřednictvím výzvy, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne zaslání výzvy, je Fond oprávněn ukončit další administraci takovéto žádosti. O tomto kroku Fond bezodkladně dodavatele informuje.

 Zrušení zápisu do SOD:

 1. Zápis dodavatele může být zrušen:
  1. na žádost dodavatele,
  2. po provedené kontrole, pokud je zjištěno, že dodavatel nesplňuje podmínky Programu,
  3. pokud dodavatel nesplňuje podmínky Programu,
  4. pokud dojde ke změně podmínek pro zápis dodavatele do SOD a dodavatel ve stanoveném termínu nedoloží jejich splnění.
  5. Zrušení zápisu dodavatele v SOD nezbavuje dodavatele odpovědnosti za případné škody vzniklé v době zápisu do SOD.

Zrušení zápisu v SOD na žádost dodavatele

 1. Žádost o zrušení zápisu do SOD může učinit dodavatel kdykoliv po celou dobu trvání Programu. Žádost se podává prostřednictvím elektronického rozhraní dostupného na internetových stránkách Programu. Po elektronickém podání žádosti je dodavatel povinen doručit Fondu ve stanovené lhůtě do 30 dnů autorizovanou žádost o zrušení zápisu do SOD v listinné podobě, tj. oprávněnou osobou podepsaný výstup z informačního systému.
 2. Je-li žádost o zrušení zápisu v SOD bez nedostatků, provede Fond zrušení zápisu do 30 kalendářních dní ode dne doručení autorizované žádosti o zrušení zápisu. O zrušení zápisu je dodavatel informován.

 Zrušení zápisu v SOD z podnětu Fondu

 1. Jsou-li naplněny důvody pro zrušení zápisu dodavatele do SOD z podnětu Fondu, provede Fond zrušení zápisu, o čemž neprodleně písemně informuje dodavatele. V takovém případě je dodavatel oprávněn podat písemnou námitku proti zrušení zápisu do SOD a to ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o zrušení zápisu. Na námitky podané po této lhůtě nebude brán zřetel.
 2. Námitky se podávají Fondu v listinné podobě poštou nebo osobním podáním na podatelnu Fondu na adresu: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, zásilka musí být označena „NZÚ – SOD – NÁMITKA“.
 3. Dodavatel je Fondem informován o výsledku šetření námitky do 60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Fondu.

 

Článek 3

Požadované dokumenty

 1. Žádost a podklady se předávají v jednom vyhotovení ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, není-li stanoveno jinak.
 2. Jsou-li některé písemnosti vyhotoveny v jiném než českém nebo slovenském jazyce, doloží výrobce také jejich úřední překlad.
 3. Pro zápis do SOD jsou požadovány následující dokumenty:
 • Formulář žádosti o zápis dodavatele do SOD (elektronický formulář)
  • identifikační údaje dodavatele (název subjektu, právní forma, adresa sídla, IČ, DIČ);
  • kontaktní údaje (datová schránka, telefon, email, internetové stránky);
  • kontaktní osoba (jméno a příjmení, korespondenční adresa, telefon, email);
  • stručný popis společnosti;
  • čestná prohlášení (seznámení s podmínkami Programu, o zpracování osobních údajů, bezdlužnosti vůči ČR, insolvence, exekuce, že s ním není vedeno správní řízení za porušování zákonů týkajících se životního prostředí…);
  • zavedený systém managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 (ano/ne);
  • zavedený systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 (ano/ne);
  • zavedený systém EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ano/ne).
 • Doklad o právní subjektivitě(např. výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku…), který není ke dni podání žádosti o zápis starší než 90 kalendářních dní.
 • Plná moc(pouze v případě, že kontaktní osoba není oprávněna jednat za výrobce samostatně)
 • Výpis z rejstříku trestů osob oprávněných jednat jménem dodavatele, který není ke dni podání žádosti o zápis starší než 90 dní.
 • Platné osvědčení o zaškolení nebo jiný doklad prokazující odbornou způsobilost
 • Platný certifikát systému managementu kvality(pouze pokud dodavatel deklaruje, že má systém zaveden)
 • Platný certifikát systému environmentálního managementu(pouze pokud dodavatel deklaruje, že má systém zaveden)
 • Platný certifikát EMAS(pouze pokud dodavatel deklaruje, že má systém zaveden)
 • Další platné certifikáty a osvědčení(volitelné, např. osvědčení o členství v profesní organizaci).